Jäätmete vähendamine ja jäätmete taaskasutamine

Enefit kontsernis tekib energia tootmisel jäätmeid, mille suuname võimalusel teisese toormena taaskasutusse. Lisaks kasutame Eestis ning lähiriikides tekkivaid olmejäätmeid ja jäätmepuitu elektrijaamades kütusena, et toota soojust ja elektrit muul viisil kasutamiseks sobimatutest materjalidest. Täiendavalt uurime võimalusi rehvihakke ja jäätmeplasti kütusena või toorainena kasutamiseks.

Enefit tootmises tekkivate jäätmete taaskasutamine

Energia tootmiseks vajaliku põlevkivi kaevandamisega kaasneb aheraine (lubjakivi) ja põlevkivist energia tootmisega põlevkivituha tekkimine. Mõlemaid energia tootmise jäätmeid on võimalik taaskasutada teisese toormena.

2022. aastal taaskasutasime rohkem aherainet, kui seda samal aastal põlevkivi kaevandamisel tekkis. Aherainet taaskasutame teedeehituses, päikeseparkide alustarindite rajamisel. Jätkame ka põlevkivituha taaskasutamise võimaluste uuringutega plastitööstuses, ehitusgraanulite tööstuses, põllumajanduses, teedeehituses ja geopolümeeride tootmises.


Image


Image

Kasutame jäätmeid kütusena soojuse ja elektri tootmisel

Meile on oluline vähendada Eestis ladestatavate olmejäätmete hulka, seepärast soodustame jäätmete taaskasutamist. Iru jäätmepõletuselektrijaam on võimeline tootma soojust ja elektrit kuni 250 000 tonnist segaolmejäätmetest aastas.

Suuresti tänu Iru jäätmepõletusjaamale on Eestis lõppenud suuremahuline segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse. Eestis jääb kodusest sorteerimisest üle ligi 300 000 tonni segaolmejäätmeid aastas.

Makstud keskkonnatasud

Soovime loodusressursse kasutada säästlikult ning tasume Eesti riigile kasutatud põlevkivi, pinna- ja põhjaveeressursi (sh kaevandustest ja karjääridest väljapumbatava vee ja jahutusvee) kasutamise eest ressursitasu. Lähtudes saastaja maksab printsiibist tasume Eesti riigile õhu- ja veeheitmete eest ning jäätmete ladestamise eest saastetasu. Lisaks maksame tootmise CO2 heitmete eest.

Keskkonnatasudest osa loovutab riik keskkonnakasutusega seotud kohalikule omavalitsusele, misläbi panustame kohaliku elu arengusse. Osa keskkonnatasudest suunab riik keskkonnakaitse investeeringuteks.

  • 2016. aasta kohta arvestatud ressursitasusid mõjutab tagasiulatuv ressursitasude vähendamine
  • 2020. aasta kohta arvestatud ressursitasusid mõjutab madalam põlevkivituha ladestamistasu


Image


Image