Eesti Energia ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes nii oma panuse maailma puhtamaks muutmisse.

Meie pikaajaline tegevuskava näeb ette põlevkivist elektritootmise lõpetamist enne 2030. aastat ning üleminekut ainult taastuvatest allikatest elektri tootmisele. Vedelkütuseid ei tooda me põlevkivist enam pärast 2040. aastat, mil uuemad pürolüüsitehased on lõplikult ümber kujundatud keemiatööstuse toorainete tootmiseks. Kogu tootmine on süsinikuneutraalne hiljemalt 2045 .

Eesti Energia rohepööre tugineb kolmele sambale

Kliendile kasulike ja keskkonda hoidvate terviklahenduste pakkumine – taastuvenergial põhinev elektrifitseerimine

Päikeseparkide, maismaa- ja meretuuleparkide rajamine koos salvestussüsteemide arendamisega

Põlevkivist elektritootmisest väljumine ja vedelkütuste tootmisest üleminek ringmajanduse põhimõtetel toimivaks keemiatööstuseks

Kontserni CO2 emissioon

Eesti Energia kontserni tootmise CO2 intensiivsus

Silmaringile

Oktoobris toimunud Eesti Energia keskkonnapäev otsis vastust küsimusele, kas tuuleparkidest tekkiv sotsiaalmajanduslik ja rahaline kasu kaalub üles tuuleparkide mõju elukeskkonnale või hoopis parandab seda.

Päev andis ülevaate rohepöörde mõjutajatest, riigi taastuvenergia eesmärkidest ja ootustest arendajatele. Samuti selge pildi, kuhu praegu tuuleparke planeeritakse ning milliste looduskaitseliste piirangutega tuleb planeeringute elluviimisel arvestada ja kas piiranguid järgides on võimalik taastuvenergia eesmärke saavutada.

Keskkonnapäeva ettekanded

Taimar Ala, Keskkonnaagentuuri direktor

Jaanus Uiga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja

Triin Lepland, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse liige

Jaanus Uiga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja

Thomas Frøyland, Ørstedi Grupi kogukonna suhete juht

Keskkonnapoliitika

Ringmajandus

Eesti riigi kui ettevõtte omaniku ootus on

Tagada stabiilne omanikutulu

Väärindada põlevkivi ja teisi loodusressursse säästlikul viisil

Suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaalu vähemalt 40%ni aastaks 2030 ja vähendada elektritootmise CO2 mahukust alla 0,4t CO2/MWh

Tagada aastani 2026 Eesti-sisene juhitav elektritootmisvõimekus 1000 MW ulatuses

Tagada võrguteenuse kvaliteedi ja konkurentsivõime