Õnnelike klientide ja eesmärgipäraste majandustulemuste taga seisavad meie töötajad

Läbi töötajakogemuse teadliku juhtimise oleme jõudnud oma töötajatele lähemale – nende heaolu on meile oluline.

Inimesed on meie suurim väärtus, kelle abil saame luua klientidele tulevikku vaatavaid energialahendusi ja inspireerida neid üheskoos rohelisema tuleviku suunas liikuma.

Töötajakogemus

Kasvatame hoole ja tänutundega ettevõtte kultuuri

Tegeleme organisatsiooni kultuuri pideva uuendamisega. Meie eesmärk on luua innovaatilist mõtteviisi toetav keskkond. Väärtustame partnerlusele rajatud koostöösuhteid.

Julgustame avatud suhtlemist ja kogemuste jagamist. Inspireerime töötajaid oma arvamust avaldama ja osalema organisatsiooni arendamisel. Selleks oleme näiteks algatanud juhtimiskultuuri arendamise ideekorje.

Kõrge juhtimisalane kvaliteet on toimiva kultuuri alus

Meie jaoks on oluline kõrge juhtimiskvaliteet ja selle pidev arendamine. Toetame juhte erinevate arenguprogrammide ja koolitustega.

Meeskondade eestvedamisel lähtume juhtimispõhimõtetest ja -printsiipidest.

Julgustame juhte regulaarselt läbi viima 1:1 kohtumisi, et meie inimesed oleksid hoitud, võimustatud ja kaasahaaratud ühistest eesmärkidest.

Kasvame läbi enesearengu täna, et muuta homset energiamaailma

Meie jaoks on oluline iga töötaja ja tema isiklik areng. Toetame õppimiskultuuri ja pakume kõigile vajadustele vastavaid võimalusi enda kompetentside pidevaks arendamiseks.

Rahvusvahelise ettevõttena pakume oma töötajatele võrdseid võimalusi arendustegevustest osas saada. Koolitused ja töötoad toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Meie pühendunud inimeste tööl on mõju tervele Läänemere regioonile

Mõõdame iga-aastaselt meie töötajate pühendumust ning tegeleme kontserniüleselt selle tõstmisega.

Lojaalsed ja kaasatud töötajad on ettevõtte suurim väärtus – läbi inimeste on äri pidevas arengus ja jätkusuutlik. Meie tööl on mõju.

Võrdsed võimalused meie värbamise teekonnal

Väärtuste põhine värbamine on meie ettevõtte oluline osa. Kõiki kandidaate kohtleme võrdselt, sõltumata nende rahvusest, kodakondsusest, vanusest, soost, usust ja tervislikust seisundist. Kandidaatide ja töötajate andmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR).

Meie värbamispoliitika alusel kandidaadi krediidivõimet ei kontrollita. Üleüldine taustakontroll siiski teostatakse – eesmärgiks on tagada uute töötajate hea maine ja taust. Hoolime ja hoiame oma inimesi kui ettevõtte saadikuid – tasutakontroll on vajalik nende ülesannete, kohustuste, eriülesannete, ootuste ja võimaluste vaates.

Omame asjakohaseid ja seaduspäraseid töölepingud kõikide töötajatega.

Meil on loodud eetikakomitee – kohtleme kõiki viisakuse, lugupidamise ja hoolika tähelepanuga

Komitee eesmärgiks on tagada muu hulgas kontserni eetikakoodeksi ajakohasus, nõustada töötajaid eetikaküsimustes ja lahendada eetikakoodeksi eiramisega seotud kaasusi.

Eetikakomitee koguneb regulaarselt kord kvartalis, kuid vajadusel kutsutakse komitee kokku ka korraliste kohtumiste vahel. Kohtumistel arutatakse juhtumeid, mis on seotud eetikakoodeksi või väärtuste rikkumistega, samuti käsitletakse vaidlusi, mida saab erinevalt tõlgendada.

Austame ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste pidamise õigust

Lähtume iga koduturu õigusruumist ja kehtivatest regulatsioonidest. Nii tagame kõikidele töötajatele parima ja võrdväärse töökogemuse. Meie töötajatel on täielik õigus omal valikul ilma eelneva loata ühineda ametiühinguga või neid moodustada ning pidada kollektiivläbirääkimisi.

Tööandjana suhtume ametiühingute tegevusse eelarvamusteta. Töötajate esindajad saavad täita töökohal oma esindusülesandeid igakülgselt.

Töötajate ja tööotsijate õigused on võrdsed sõlutmata nende suhtest ametiühingusse või ametiühingu valitud esindajaks olemisest.

Kontserni organisatsioonikultuur

Kontserni organisatsioonikultuur on vaba diskrimineerimisest, ahistamisest, alandamisest ja muust ebaviisakast käitumisest.

Kõiki töötajaid koheldakse õiglaselt ja võrdselt, sõltumata rahvusest, vanusest, rassist, soost, keelest, päritolust, nahavärvusest, usutunnistusest, puudest, seksuaalsest sättumusest, poliitilistest või muudest veendumustest.

Töösuhete sõlmimisel lähtume töötaja kvalifikatsioonist, väärtushinnangutest ja oskustest ja tagame kõigile võrdsed võimalused.

Me ei viibi tööl joobeseisundis (sh narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all). Selles osas kehtib kontsernis nulltolerants.

Hoolime üksteisest ja me ei viibi haigusnähtudega tööandja ruumides/territooriumil. Kui meie enesetunne ja töölaad võimaldavad tööd teha, siis jääme kaugtööle. Kui ei, siis vormistame haiguslehe.

Klientide, kolleegide ja partneritega suhtlemisel oleme viisakad, lugupidavad, hoolivad ja lahendustele orienteeritud.

Meie eesmärk on tagada võrdsed võimalused

Ettevõttes on diskrimineerimisvastane poliitika. See hõlmab soo, rassi, nahavärvuse, puude, poliitilise vaate, seksuaalse orientatsiooni, vanuse, usu, sotsiaalse või etnilise päritolu austamist.

Diskrimineerimise vastased juhiseid tagame ettevõtte üleste põhimõtetega ja koolitustega

Selleks, et tagada võrdsed võimalused on meie organisatsioonis vastu võetud põhimõtted, mida tuleb kõigil ühtselt järgida, näiteks:

 • Eetikakoodeks
 • Värbamise põhimõtted
 • Personalivaliku põhimõtted

Lähtume personalijuhtimise poliitikas seadusandlusest

Meie organisatsiooni tegevused on kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandlusega. Olles Eesti üks suurimaid ettevõtteid, oleme pidevas avalikkuse huviorbiidis. Meie soov on olla eeskujuks ja hooliva töökeskkonna eesrindlikud arendajad.

 • Meie organisatsiooni ja töötaja on vahel sõlmitud tööleping, mis lähtub Eesti Töölepinguseadust.
 • Moodsa orjanduse poliitika alaseid teemasid reguleerivad kohalikud Eesti seadused ja rahvusvahelised määrused, reeglis ja juhised. Lähtume täielikult neist.

Hanked

Oleme Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud vabatahtlik keskne hankija.

Lähtume hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ja meie ettevõtte hankekorrast. Meie jaoks on hangete koostamisel ja tarnijatega koostöös olulised kõik sotsiaalsed ja eetilised aspektid. Täpsem info hangete kohta on leitav meie hankijatele pühendatud veebist.

Sotsiaalsed standardid meie partneritele ja tarnijatele

Lähtume Riigihangete seaduse kõrvaldamise aluste regulatsioonidest (RHS par 95 lg1 p2 -välismaalastele õiglase tasu maksmise nõue, par 95 lg1 p3 - näiteks lapstööjõu kasutamine). Ettevõtjad, kes ei täida seaduse nõudeid, kõrvaldatakse kontserni hangetelt.

Oleme kehtestanud ka organisatsiooni siseselt korrad, mis täpsustavad tööohutuse- ja eetikaga seotud nõudeid partneritele:

 • Sisekord "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Eesti Energia lepingupartneritele"
 • "Eetikanõuded Eesti Energia lepingupartneritele"

Kontserni kõik partnerid peavad lisaks eeltoodud Riigihangete Seaduse ja kontserni sisekordadele täitma ka Eesti Vabariigis kehtestatud Töölepingu seaduses kehtestatud nõudeid, mis puudutab miinimumpalka, tööaega, tööohutust, alaealiste tööjõu kasutamist jmt.

Tervis ja ohutus

Töötajate tervislik heaolu ja ohutus eelkõige

Meie tegevusalade hulka kuulub valdkondi, millega kaasnevad kõrgendatud riskide inimestele ja keskkonnale. Seetõttu arvestame alati tööohutuse, tervise ja keskkonnaga. Inimeste tervislik heaolu ja ohutus on meie kultuuri üheks olulisemaiks alustalaks.

Korraldame töötajatele regulaarseid tervise ja ohutusega seotud koolitusi

Meie jaoks on oluline, et kõik töötajad meie organisatsioonis oleks ühtses infoväljas. Seetõttu oleme töötanud välja selged juhised kui „Töötajate juhendamine ja erialane väljaõpe." Meie jaoks on oluline, et igal töötajal on piisavad ja kohased oskused töö efektiivseks ning ohutuks sooritamiseks. Selle tagamiseks viime läbi juhendamisi ja erialast väljaõpet, korraldame täiendõpet ning teadmiste ja oskuste kontrolle.

Dokument on kättesaadav ettevõtte siseveebis ja selle alusel korraldame:

 • Webinare;
 • Ühekordseid koolitusi (kõiki valdkondasid katvad);
 • Teostame perioodiliselt erinevate aktuaalsete teemade kohta ohutuse kampaaniaid.

Lähtume oma töös ametlikust tervisehoiu ja ohutuse korrast - Eesti Energia töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted . Meie organisatsiooni üheks sisemiseks väärtuseks on „Ohutus eelkõige".

Tõstame teadlikkust läbi asjakohase info jagamise

Töökeskkonna-alasest tegevusest anname regulaarselt ülevaate:

 • Kontserni juhatusele ja;
 • Auditkomiteele.

Õnnetuste-alane info on osa iganädalasest aruandlusest, näiteks:

 • Juhtkonna inforingis ja;
 • Suurenergeetika inforingis.

Hädaolukorraks valmisolekuks omame eraldiseisvaid protsesse

Eesti Energia töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted on dokument, mis käsitleb ennetavaid tegevusi tagamaks meie valmisoleku ootamatute sündmuste korral tegevuse jätkamiseks või tegevuse taastamiseks optimaalse aja jooksul. Need põhimõtted on kättesaadavad siseveebis.

Valmisolekuks toimub pidev töötajate koolitamine ja treeningud, näiteks erinevad avariide likvideerimised, tuletõrje õppused.

Oleme loonud vastavalt valdkondadele koolitusprogrammid

Kõikidel Eesti Energia gruppi kuuluvatel ettevõtetel on sissejuhatavad- ja täiendkoolitused ning väljaõppe programmid.

 • Vastavast valdkonnast;
 • Töökohtade sisust ja;
 • Riskitasemest.

Kõik tootmisettevõtted on ISO 45001 sertifitseeritud. Omame nii ekspluatatsiooni, ohutuse juhendeid ja eeskirju.

Tervisehoid ja ohutus on juhtidele keskne mõõdik

Esimese taseme KPI on vähendada tervist kahjustavaid ja õnnetusjuhtumeid. Juhtumite arvu vähendamine on 1. taseme KPI ehk osa tulemusjuhtimise süsteemist. Eesmärgistamiseks on olemas fikseeritud metoodika.

Lähtume oma töös LTIR Trendist, kaardistame:

 • Ajaloolised numbrid;
 • Võrdluses sihteesmärkidega ja;
 • Lähtume jooksva aasta eesmärkidest.

KPI – kaotatud tööajaga õnnetuste määr 1 miljoni töötunni kohta. Organisatsiooni juhtidel on tööohutuse eesmärk KPI-na osa tulemusjuhtimise süsteemist.

Auditeerime järjepidevalt oma tervisehoiu ja ohutusalaseid tegevusi

Viime järjepidevalt igal aastal kontrolle tervisehoiu ja ohutuse edendamiseks. Sisekontrollid on osa standardikohasest juhtimissüsteemist, auditeerimise aluseks on "OHUTUSE PÄEVA KORD".

Töökohtade ja töökeskkonna järelevalve on osa igapäevasest tegevusest – korraldame regulaarselt erinevaid osapooli, sh tippjuhte kaasavaid ohutusringkäike.

Kõik meie tootmisettevõtted on ISO 45001 serifitseeritud:

 • Välisauditeerimine toimub vastavalt graafikule;
 • iga kolme aasta tagant toimub juhtimissüsteemide resertifitseerimine.

Kõigil on võimalus anda teada ohust ja võimalikest riskidest

Kõikidele organisatsiooni töötajatele on siseveebis leitav Ohuolukordadest ja peaaegu juhtunud õnnetustest teatamise, registreerimise ja uurimise põhimõtted . Ootame kõikide töötajate ja koostööpartnerite panust meie töökeskkonna ohutumaks muutmisel, selleks oleme loonud erinevaid võimalusi (sh anonüümne) ohuolukordadest ja intsidentidest teavitamiseks.

Oleme koostanud töökeskkonna riskianalüüsid ja tegevuskavad.

Ühiskond

Anname positiivse laengu

Üheskoos mitmete organisatsioonidega panustame keskkonna käekäiku ja ühiskonna heaolusse. Keskendume ühiskonda edasi viivate ja loodust hoidvatele projektidele, keskendudes seejuures just reaalhariduse edendamisele.

Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule

Ühiskond ja Eesti Energia vajavad rohelisemat maailmavaadet ning uuendusmeelset mõtlemist – selleks, et luua puhtam tulevik.

Meie põhimõteteks on:

 • Jätkusuutlikkus
 • Teaduspõhisus
 • Kaasamine

Seisame jätkusuutliku töökeskkonna eest

Usume, et meist sõltub. Euroopa Rohelise Kontori süsteemi rakendamise raames kavandame, viime ellu, analüüsime ja täiendame pidevalt kontserni büroopindadel oma tegevuste spektrit.

Sama mõtteviis on kehtinud läbivalt büroodes igapäevase elu-olu korraldamisel ning seal sisustuse, materjalide, tehnika ja taimede valikul. Seeläbi tõstame ka töötajate teadlikkust sellest, mis aitab meid väikese jalajälje teekonnal.

Meie Rohelised Kontorid

Meie eesmärgiks on igal aastal viia vähemalt üks kontor Rohelise Kontori tasemeni. Meie kontoritest on juba pälvinud Rohelise Kontori sertifikaati Eesti Energia peakontor, Enefit Poweri kontorid, Enefit Connecti ja Elektrilevi Veskiposti kontor. Sel aastal oleme fookuseks võtnud sertifitseerida ka Pärnu kontor.

Eesti Energia peakontor

Eesti Energia peakontor pälvis Rohelise kontori sertifikaadi esmakordselt aastal 2017 ja valiti ühtlasi samal aastal ka Aasta Roheliseks Kontoriks. Sertifikaat uuendati 2021 aastal.

Panustasime Lelle 22 büroohoone projekti täiustamisse nii, et hoone oleks keskkonna- ja töötajasõbralikum ning ressursitõhusam. Kõige olulisemaks uuenduseks igapäevatöös peame videokoosolekute süsteemi väljaarendamist, mille tulemusel on oluliselt vähenenud kontoritöötajate autokasutus ja kütusekulu seoses igapäevase suhtlusega Ida-Virumaa kolleegidega. Vajadus korral, saavad töötajad töösõitudeks kasutada ka elektriautosid.

Lisaks sellele on töötajatele loodud head võimalused enese aktiivseks liigutamiseks töökeskkonna siseterviserajal.

Enefit Poweri kontorid

Esmakordselt väljastati Rohelise Kontori sertifikaat Enefit Poweri Auveres asuvale Õlitööstuse administratiivhoonele aastal 2019.

Lisaks on Rohelise Kontori põhimõtted juurutatud Logistika keskuse kontoris Kohtla-Järvel. Rohelise kontori eesmärkidest lähtuvalt jälgitakse ja vähendatakse pidevalt kontorite tegevuse keskkonnamõju, et seeläbi hoida kokku kulusid, kasutada säästvalt loodusressursse ja muuta töökeskkond tervislikumaks.

Kõige suuremaid muudatusi on Rohelise kontori põhimõtete juurutamine kaasa toonud jäätmete käitlemise ja jäätme tekke vähendamisega seonduv.

Veskiposti kontor

Enefit Connecti ja Elektrilevi Veskiposti kontor pälvis Rohelise kontori sertifikaadi 2021. aastal. Veskiposti kontor asub A-energiaklassi hoones, mis kannab LEED GOLD sertifikaati ehk keskkonnasõbraliku maja märgist.

Kontor juhindub targa maja kontseptsioonist, kus valgustust, kütet ja ventilatsiooni juhib automaatika sõltuvalt tarbimisvajadusest. Elukeskkonna ja loodusressursside säästmiseks kogume kontoris igapäevased jäätmed liigiti kokku vastavalt tähistatud jäätmekonteineritesse.

Kontoris on terviserada, mis kulgeb läbi maja ning igal korrusel on seintel ergutavad üleskutsed. Innustame inimesi liikuma, samas on olemas mugavad puhkenurgad, kus hetkeks aeg maha võtta ja enesega olla.