Oleme heaks eeskujuks teistele ettevõtetele

Meie ambitsioon on arendada ja juhtida organisatsiooni selliselt, et oleksime heaks eeskujuks kõikidele teistele ettevõtetele. Seda nii strateegilise selguse, heade juhtimistavade, efektiivse tegevuse ja majandustulemuste kui ka eduka koostöö poolest kõikide sihtrühmadega.

Õiglane ja hooliv toimimine on meie juhtimispõhimõtete aluseks

Meie ühtset käitumisstandardit kujundab eetikakoodeks. Eetikakoodeks on toeks meie töötajatele eetiliste dilemmade lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul.

Samuti oleme oma lepingupartneritele kehtestanud eetikanõuded. Lepingupartneri juhtorganid tagavad, et nende vastutusalas toimuvad tegevused vastavad eetikanõuetes esitatud nõuetele. Eetikanõuete täitmine on koostöö eelduseks ja mittetäitmine võib olla koostöö lõpetamise aluseks.

Pettuseriski juhtimiseks oleme loonud eraldiseisva osakonna

Arvestades kontserni tegevuse ulatust ja mahtu, pöörame suurt tähelepanu pettuseriski juhtimisele. Pettuseriski realiseerumise ohu ning seeläbi tekkida võiva kahju vähendamiseks tegeleme eelkõige ennetusmeetmete osakaalu ja tõhususe suurendamisega, säilitades seejuures operatiivse pettuste avastamise ja pettustele reageerimise võime. Pettuseriski juhtimiseks on kontsernis loodud spetsiaalne osakond ja kehtestatud rahvusvahelistele standarditele vastavad pettuseriski juhtimise põhimõtted.

Käsitleme kõiki teavitusi võimalikest rikkumistest konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse põhimõtete alusel

Eesti Energias oleme seadnud kõrged standardid usaldusväärsusele, avatusele ja aususele. Selleks oleme taganud töötajatele, klientidele ning lepingupartneritele võimaluse anda teada infost, mis viitab nende arvates ebaseaduslikule, ebaeetilisele ja/või petturlikule käitumisele. Teavitaja soovi korral tagame tema anonüümsuse. Käsitleme kõiki saadud teavitusi konfidentsiaalselt.

Tagame riskiinfo liikuvuse

Pettuseriski juhtimise tõhususest sõltuvad Eesti Energia maine ning strateegiliste eesmärkide täitmine, kuivõrd varalisel ja/või mainekahjul pettusliku tegevuse või tegevusetuse läbi võib olla kontsernile oluline mõju.

Pettuseriskist kui kontserni eesmärkide saavutamist mõjutavast riskidest antakse regulaarselt aru eetikakomiteele, juhatusele ning auditikomiteele.

Eetikakomitee eesmärk on tagada kontserni eetikakoodeksi ajakohasus, nõustada töötajaid eetikaküsimustes ning lahendada eetikakoodeksi eiramisega seotud kaasusi. Eetikakomiteele saab küsimusi, ettepanekuid või vihjeid saata meiliaadressil [email protected]. Eetikakomitee tegevusest antakse kord aastas koondülevaade Eesti Energia juhatusele.

Hoiame töötajaid kursis eetikat puudutavate teemadega

Oleme proaktiivselt edastanud meie töötajatele infot ja juhendmaterjale erinevate olukordade vältimiseks või/ja lahendamiseks kasutades selleks mitmeid kanaleid (nt sisekommunikatsiooni artiklid, teavitused infostendidel, juhendid jms).

Meie eetikanõuded on koostöö aluseks meie partneritega

Oleme koostanud selged juhised ja korrad oma partneritele, sh kehtestanud oma lepingupartneritele eetikanõuded, mille järgimine on koostöö eelduseks ning mille mittetäitmine võib olla koostöö lõpetamise aluseks.

Lepingupartneri juhtorganid tagavad, et nende vastutusalas toimuvad tegevused vastavad meie eetikanõuetes esitatud nõuetele.

Ohust ja ebaeetilisest käitumisest on võimalik anda teada 24/7

Ebaseaduslikust, ebaeetilisest ja/või petturlikust käitumisest on võimalik teada anda:

  • teavitades sellest Eesti Energia pettuseriski juhtimise osakonda suuliselt, telefonitsi (466 6000) või e-postiga ([email protected]);
  • teavitades sellest telefonitsi (640 7199) või e-postiga ([email protected]) teenindavat advokaadibürood.

Jätkusuutlikkuse raport

Vastutustundlikku ja jätkusuutlikku tegevusi hõlmava raporti (CSR) põimime enda Aastaaruandesse.