Eesti Energia keskkonnapoliitika seab raamistiku kogu ettevõtte tegevusele

Meie keskkonnapõhimõtted on kümne punktina sõnastanud, et nende järgimine oleks lihtsamini integreeritav meie igapäevastesse tegevustesse ja otsustusprotsessidesse.

Keskkonnapoliitikas kirja pandud põhimõtete järgimine ei vähenda ainult meie keskkonnajalajälge. Meie soov on samuti oma klientidel aidata keskkonnajalajälge vähendada.

Eesti Energia keskkonnajuhtimissüsteemid

Keskkonnajuhtimine on osa Eesti Energia ettevõtete üldisest juhtimisest, et läheneda keskkonnaküsimustele terviklikult ning siduda keskkonnapoliitika põhimõtted loomuliku osana Eesti Energia ettevõtete igapäevategevustesse.

Keskkonnajuhtimissüsteemi osana on määratud töötajate roll ja vastutus keskkonnaeesmärkide ja ülesannete täitmiseks ning toimub töötajate keskkonnaalane koolitamine keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

CO2 heitmete vähendamise strateegia

Eesti Energia strateegiliseks eesmärgiks on saavutada ringmajanduse põhimõtteid rakendades ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega loodusressursside jätkusuutlik kasutamine ja tagada CO2 heitmete jätkuv vähenemine.

Eesmärgi poole liikudes suurendame oma koduturgudel Soomest Poolani jätkuvalt taastuvenergia tootmise osakaalu, rajades päikese- ja tuuleparke, arendame tänasest vedelkütuste tööstusest kaasaegse ringmajanduse põhimõtetel tugineva keemiatööstuse ning väljume aastaks 2035 põlevkivielektri tootmisest.

Koos CO2 heitmete vähenemise ja arendustegevusega väheneb ka meie energia tootmise CO2intensiivsus.

Aastaks 2045 on Eesti Energia tootmine süsinikuneutraalne.

Aitame klientidel rohepööret ellu viia

Usume, et elektrifitseerimine ja taastuvelektrile üleminek on kiireim tee süsinikuneutraalseni.

Eesti Energia taastuvenergia toodang kasvab, mis võimaldab meil rohelise elektri ja energialahendustega aidata fossiilsetest kütustest loobuda elamumajandusel, tööstusel, transpordisektoril ja põllumajandusel.

Energiavaldkonna professionaalidena aitame kliendil roheteekonda personaalselt ja paindlikult planeerida ja seejärel ellu viia.

Klientide rohepöörde sisustamiseks on meil kasutada lai valik lahendusi:

  • Roheline energiapakett
  • Päikeseenergia lahendused koos salvestamisega
  • Tarbimise tark ja säästev juhtimine
  • Elektromobiilsus
  • Säästlik valgustus
  • Kütte- ja jahutusteenused
  • Paindlikkusteenused

Vähendame järjepidevalt heitmeid

Eesti Energia energiatootmise peamised õhuheitmed CO2 heitmete kõrval on tolm, väävliühendid (SO2) ja lämmastikuühendid (NOx). Põlevkivi kaevandamisega kaasnevad peamised veeheitmed on heljum ja sulfaadid (SO4).

Eesti Energia energiatootmise ja põlevkivi kaevandamisega tekkivate heitmete kogused ei tohi ületada Keskkonnaameti antud keskkonnakaitselubades kehtestatud piirväärtusi, mis on avalikult nähtavad keskkonnakaitselubade infosüsteemis. Keskkonnapiirväärtuste ületamise vältimiseks viime vastavalt keskkonnaseirekavale läbi pinna- ja põhjavee ning välisõhu seiret.

Keskkonnaseire tulemuste alusel koostame regulaarselt keskkonnaheitmete ja -kasututusse aruandeid.

Kasutame loodusressursse säästlikult

Kasutame loodusressursse (vett ja põlevkivi) säästlikult ja järgime Keskkonnaameti antud keskkonnakaitselubades seatud piirkoguseid. Kasutatud loodusressursside üle peame arvestust ja koostame Keskkonnaametile aruandeid. Põlevkivi kui taastumatu loodusvara kasutamise vähendamiseks oleme seda läbi aastate asendanud biomassiga, sh jäätmepuiduga, mida ei saa enam uute toodete tootmiseks kasutada.

Teadvustame oma tegevuse mõju keskkonnale

Igasugusel inimtegevusel on suurem või väiksem mõju ümbritsevale keskkonnale ning mõne tegevusega kaasnev keskkonnamõju võib olla oluline. Selleks, et neid mõjusid ennetada või leevendada, hinnatakse selliste tegevuste mõju juba tegevusi kavandades. Eesti Energia hindab oma tegevuse kavandamisel keskkonnamõjusid ning arvestab tootmispiirkonnas oleva keskkonnaseisundiga erinevates valdkondades.