Meie tegevusalade hulka kuulub valdkondi, millega kaasnevad kõrgendatud riskide inimestele ja keskkonnale. Seetõttu arvestame alati tööohutuse, tervise ja keskkonnaga. Inimeste tervislik heaolu ja ohutus on meie kultuuri üheks olulisemaiks alustalaks.

Korraldame töötajatele regulaarseid tervise ja ohutusega seotud koolitusi

Meie jaoks on oluline, et kõik töötajad meie organisatsioonis oleks ühtses infoväljas. Seetõttu oleme töötanud välja selged juhised kui "Töötajate juhendamine ja erialane väljaõpe". Meie jaoks on oluline, et igal töötajal on piisavad ja kohased oskused töö efektiivseks ning ohutuks sooritamiseks. Selle tagamiseks viime läbi juhendamisi ja erialast väljaõpet, korraldame täiendõpet ning teadmiste ja oskuste kontrolle.

Dokument on kättesaadav ettevõtte siseveebis ja selle alusel korraldame:

 • Webinare;
 • Ühekordseid koolitusi (kõiki valdkondasid katvad);
 • Teostame perioodiliselt erinevate aktuaalsete teemade kohta ohutuse kampaaniaid.

Lähtume oma töös ametlikust tervisehoiu ja ohutuse korrast - Eesti Energia töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted. Meie organisatsiooni üheks sisemiseks väärtuseks on "Ohutus eelkõige".

Tõstame teadlikkust läbi asjakohase info jagamise

Töökeskkonna-alasest tegevusest anname regulaarselt ülevaate:

 • Kontserni juhatusele ja;
 • Auditikomiteele.

Õnnetuste-alane info on osa iganädalasest aruandlusest, näiteks:

 • Juhtkonna inforingis ja;
 • Suurenergeetika inforingis.

Hädaolukorraks valmisolekuks omame eraldiseisvaid protsesse

Eesti Energia töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted on dokument, mis käsitleb ennetavaid tegevusi tagamaks meie valmisoleku ootamatute sündmuste korral tegevuse jätkamiseks või tegevuse taastamiseks optimaalse aja jooksul. Need põhimõtted on kättesaadavad siseveebis.

Valmisolekuks toimub pidev töötajate koolitamine ja treeningud, näiteks erinevad avariide likvideerimised, tuletõrje õppused.

Oleme loonud vastavalt valdkondadele koolitusprogrammid

Kõikidel Eesti Energia gruppi kuuluvatel ettevõtetel on sissejuhatavad- ja täiendkoolitused ning väljaõppe programmid.

Need lähtuvad:

 • Vastavast valdkonnast;
 • Töökohtade sisust ja;
 • Riskitasemest.

Kõik tootmisettevõtted on ISO 45001 sertifitseeritud. Omame nii ekspluatatsiooni, ohutuse juhendeid ja eeskirju.

Tervisehoid ja ohutus on juhtidele keskne mõõdik

Esimese taseme KPI on vähendada tervist kahjustavaid ja õnnetusjuhtumeid. Juhtumite arvu vähendamine on 1. taseme KPI ehk osa tulemusjuhtimise süsteemist. Eesmärgistamiseks on olemas fikseeritud metoodika.

Lähtume oma töös LTIR Trendist, kaardistame:

 • Ajaloolised numbrid;
 • Võrdluses sihteesmärkidega ja;
 • Lähtume jooksva aasta eesmärkidest.

KPI – kaotatud tööajaga õnnetuste määr 1 miljoni töötunni kohta. Organisatsiooni juhtidel on tööohutuse eesmärk KPI-na osa tulemusjuhtimise süsteemist.

Auditeerime järjepidevalt oma tervisehoiu ja ohutusalaseid tegevusi

Viime järjepidevalt igal aastal kontrolle tervisehoiu ja ohutuse edendamiseks. Sisekontrollid on osa standardikohasest juhtimissüsteemist, auditeerimise aluseks on "OHUTUSE PÄEVA KORD".

Töökohtade ja töökeskkonna järelevalve on osa igapäevasest tegevusest – korraldame regulaarselt erinevaid osapooli, sh tippjuhte kaasavaid ohutusringkäike.

Kõik meie tootmisettevõtted on ISO 45001 serifitseeritud:

 • Välisauditeerimine toimub vastavalt graafikule;
 • Iga kolme aasta tagant toimub juhtimissüsteemide resertifitseerimine.

Kõigil on võimalus anda teada ohust ja võimalikest riskidest

Kõikidele organisatsiooni töötajatele on siseveebis leitavad Ohuolukordadest ja peaaegu juhtunud õnnetustest teatamise, registreerimise ja uurimise põhimõtted. Ootame kõikide töötajate ja koostööpartnerite panust meie töökeskkonna ohutumaks muutmisel, selleks oleme loonud erinevaid võimalusi (sh anonüümne) ohuolukordadest ja intsidentidest teavitamiseks.

Oleme koostanud töökeskkonna riskianalüüsid ja tegevuskavad.